Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.struggel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Werkgroep Struggel. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud de informatie op onze website wordt aangeboden.

Geen garantie op juistheid
Werkgroep Struggel streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met zorgvuldigheid is samengesteld, staat Werkgroep Struggel niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Werkgroep Struggel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Intellectueel eigendom
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Werkgroep Struggel daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Het intellectueel eigendom berust bij Werkgroep Struggel.

Webformulieren en e-mail
Werkgroep Struggel garandeert niet dat aan haar verzonden formulieren en e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van berichten niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van de verzonden informatie kan niet volledig worden gegarandeerd.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Werkgroep Struggel heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Werkgroep Struggel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.