Homoseksualiteit en de Bijbel

Een onderwerp waar al veel over gezegd en geschreven is, en toch wil ik er ook nog wat over schrijven. Ik wil niet ingaan op Bijbelteksten die iets zeggen of zouden zeggen over homoseksuele relaties. Zegt de Bijbel wel iets over homoseksuele relaties anno nu? Ik hoorde eens de volgende vergelijking: in een vegetarisch kookboek zul je waarschijnlijk niet veel informatie vinden over het bereiden van vlees. Zo gaat het in de Bijbel niet in de eerste plaats over een homoseksuele relatie ja of nee, maar het gaat erom: God weer te leren kennen en met Hem verzoend te worden door het bloed van Jezus.

Het huwelijk zoals God het heeft ingesteld/bedoeld

De Bijbel is duidelijk over het huwelijk, ik neem je mee naar Genesis 1. In vers 27 lezen we: man en vrouw schiep Hij hen. God heeft dus twee verschillende soorten mensen geschapen, mannen en vrouwen. In vers 28 staat: God zei tot hen [man en vrouw] wees vruchtbaar en vermenigvuldig. In Genesis 2:24 lezen we de woorden die Jezus in Mattheüs 19 herhaalt: Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn.

Het huwelijk tot uitbreiding van Gods Koninkrijk

Man en vrouw hebben een ander lichaam, zij kunnen seks hebben, en als God dat zegent, mogen zij een kind krijgen. Zie Psalm 127:3 Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren, des buiks vrucht is een beloning. Ouders moeten hun kinderen opvoeden in de vreze des Heeren, en mogen zo bijdragen aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Het huwelijk als beeld van Jezus en Zijn (bruids)kerk

Dit beeld wordt geschetst in Psalm 45, het Hooglied en Jesaja 62:5. Ik noem hier Hosea 2:18,19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult de Heere kennen. God vergelijkt dus Jezus met de bruidegom en Zijn kerk met de bruid. Dit beeld gebruikt God ook als Hij over afgoderij spreekt, in Richteren, Psalm 73 en 106, en in Jeremia lezen we over het hoereren met de afgoden. Geestelijke hoererij is een belemmering voor de huwelijksband tussen Jezus en Zijn Kerk. De vergelijking van Jezus en de kerk, met een huwelijk is van eeuwigheidswaarde. Lees maar in Openbaring 21 en 22 waar het gaat over de eeuwige bruiloft van het Lam.

Homoseksualiteit…

Hmm, ik heb nog geen woord gezegd over homoseksualiteit. Als ik dicht bij de Schrift wil blijven, kan ik daar misschien ook weinig over zeggen. We hebben gezien wat God zegt over het huwelijk (ook voor de zondeval). Misschien is het goed nu te kijken wat God zegt over ons en in het bijzonder over ons hart (na de zondeval). Jezus zegt in Mattheüs 15:19 Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen.
Jezus doet nog meer uitspraken die wij misschien stevig zouden noemen. Een hoofdstuk verder lezen we, Mattheüs 16:24, Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge Mij. (Dit zegt Jezus terwijl Hij Zijn lijden aankondigt, Hem volgen betekende naar Golgotha.) In het Lukas Evangelie staat in het 14e hoofdstuk het 27e vers: En wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt die kan Mijn discipel niet zijn.

Is het volgen van Jezus dus iets loodzwaars wat enorme offers kost? Maar Jezus zegt nog meer, Markus 10:29 Voorwaar zeg Ik ulieden: Er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om Mijnentwil en des Evangelies wil, of hij ontvangt honderdvoud nu in dezen tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

De wereld vs. de Bijbel

De wereld schreeuwt ons toe: Volg je gevoel, wees wie je bent! De Bijbel daarentegen laat een radicaal ander geluid horen. Ik noem hier nog Romeinen 1:25 die (…) het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid. Het gaat om het eren en dienen van de Schepper boven alles. Of je nu homo of hetero bent, single of een relatie hebt, God moet altijd op de eerste plaats staan. Een vriend of vriendin mag dus niet belangrijker zijn dan God en zeker niet tussen jou en God in staan.

De praktijk

Dit voelt misschien nog mijlen verwijderd van jouw situatie. Jij voelt je misschien aangetrokken tot hetzelfde geslacht, en je hebt zo’n leuke jongen in je vriendengroep of komt iedere dag die leuke jongen in je klas tegen. Ik hoop dat dat je in de eerste plaats aan Zijn voeten mag brengen. Ik nodig je ook uit om met anderen over deze uitdaging in gesprek te gaan. Beter met Jezus single (Markus 10:29) dan eeuwig buiten te staan als de bruiloft van het Lam begonnen is. Dit klinkt misschien goedkoop, maar het Evangelie is gratis.

Share This